ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ หลายหลักสูตร
 
     
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ หลายหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร 600 การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. หลักสูตร 700  วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงินตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลัง พ.ศ.2561
3. หลักสูตร C700 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐาน การจ่ายเงินของส่วนราชการ
4. หลักสูตร C600 การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี (ตาม พ.ร.บ. และระเบียบฉบับ พ.ศ.2560)
5. หลักสูตร 800 เทคนิคการเขีนหนังสือราชการและการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6. หลักสูตร 900 การตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน การจัดซื้อจัดจ้าง (ตาม พ.ร.บ. และระเบียบฉบับใหม่)

รายละเอียดเพิมเติม