ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.62 ถึงวันที่ 18 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานราชบัณฑิตสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
     
สำนักงานราชบัณฑิตสภา จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ

ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภา โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. ประกาศนียบัตรเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

กำหนดรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม