ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 22 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาต่างประเทศ จำนวน 9 หลักสูตร
 
     
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาต่างประเทศ จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้

1. ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC (สำหรับนักศึกษา มอ.) ครั้งที่ 1
2. การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) ครั้งที่ 1
3. การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2
4. การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3
5. ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC (สำหรับนักศึกษา มอ.) ครั้งที่ 2
6. การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic Writing) ครั้งที่ 2
7. การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4
8. การพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมชน (Public Speaking in English) ครั้งที่ 1
9. การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Wrinting) ครั้งที่ 2


รายละเอียดเพิ่มเติม