ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 13 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4th TICC International Conference
 
     
Thailand International College Consortium (TICC) ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4th TICC Thailand International College Consortium (TICC) ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม