ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 27 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ
 
     
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดอบรมหลักสูตร การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องธนาพูล โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจสำหรับผู้บริหาร ผู้ควบคุมผู้มีอำนาจอนุมัติ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ตรวจสอบ และผุู้มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณและเบิกจ่ายเงินจากคลัง มีหลักในการบริหารด้านอัตรากำลัง และสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม