ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 4 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
 
     
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 เพื่อให้สามารถเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณ การจัดทำ การอนุมัติ การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลงบประมาณแผ่นดินให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ ดังนี้

- รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดเพิ่มเติม