ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 18 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 10
 
     
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- รุ่นที่ 7  ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- รุ่นที่ 8  ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมรอยับริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- รุ่นที่ 9  ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดเพิ่มเติม