ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.62 ถึงวันที่ 5 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 7
 
     
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดความเสียงของการดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจขัดกับกฎหมาย ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการด้านกรณีศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม