ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.62 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง จำนวน 4 หลักสูตร
 
     
สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโ่ลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2
    - ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ

2. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 4
    - ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

3. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 3
    - ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

4. หลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 14
    - ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค  กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม