ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 ม.ค.62 ถึงวันที่ 15 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธ์รัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธ์รัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 ทุน

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด หากอยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดทุน
3. มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม