ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.61 ถึงวันที่ 19 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 
     
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีความประสงค์จะรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
    - สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

2. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
จำนวน 1 อัตรา
    - สาขาวิชาชีวเคมี

คุณวุฒิ
ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภา โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. ประกาศนียบัตรเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3. ดำรงตำแหน่งทางวิชากากรตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

กำหนดรับสมัคร
: 22 สิงหาคม - 19 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม