ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.61 ถึงวันที่ 1 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสรุปผลเวทีสรุปผลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ทะเลสาบสงขลาและโตนเลสาบ : ความแตกต่างบนความเหมือน