ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 31 ต.ค.61 ถึงวันที่ 25 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
 
     
มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม