ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 ต.ค.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง A Changing World And Business Adaptation
 
     
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย วิทยาเขตตรัง เชิญชวนส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง A Changing World And Business Adaptation ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านการท่องเที่ยวและบริหารธุรกิจ รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยในระดับนานาชาติ และเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เพื่อเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัลนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจประเภทอื่น ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม