ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.61 ถึงวันที่ 15 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.
 
     
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้เป็นแบบเพื่อจัดทำโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อนำไปใช้ในการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ความซื่อสัตย์สุจริต 

กำหนดส่งผลงาน : ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม