ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.61 ถึงวันที่ 13 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
 
     
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย สามารถทำข้อเสนอการวิจัย และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม