ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.61 ถึงวันที่ 14 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 5
 
     
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ BioD5 plus : People+Utilization+Sustainability ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงคืเพือเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม