ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.61 ถึงวันที่ 21 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน)
 
     
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมระยะสั้น เรื่อง The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) โดยแบ่งการอบรม ดังนี้

- ระยะที่ 1  ภาคทฤษฎี  ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561
- ระยะที่ 2  ภาคสอนสาธิต (work shop) ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561
- ระยะที่ 3  ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก 
  รุ่นที่ 1  วันที่ 3-7 กันยายน 2561
  รุ่นที่ 2  วันที่ 10-14 กันยายน 2561
  รุ่นที่ 3  วันที่ 17-21 กันยายน 2561


ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องสรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และพยาธิสภาพโรคระบบหายใจเด็กและดูแลผู้ป่วยเด็กทางระบบหายใจ ในทุกระยะของการเจ็บป่วย ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง รวมถึงการดูแลต่อเนื่อง รวมทั้งฝึกทักษะการให้การดูแล บำบัด ทางระบบหายใจแก่ผู้ป่วยเด็ก ด้วยเทคนิคใหม่ ๆ หรือการประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยเด็กให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม