ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอล)
 
     
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอล) ระหวา่งเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านเอทานอลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม