ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.61 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ)
 
     
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านก๊าซชีวภาพได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม