ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร๋ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
 
     
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แลุสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร๋ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) เพื่อส่งเสริมใ้หนักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์

ลักษณะทุน

1. เป็นทุนซึ่งให้แก่นักวิจัยไทยไปทำวิจัยระยะสั้นในสาธารณรัฐอินเดีย จำนวนไม่เกิน 6 ทุน
2. เป็นทุนซ่ึ่งมีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 20 วัน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องจัดทำแผนการเดินทางไปทำวิจัย ณ สาธารณรัฐอินเดีย

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม