ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.61 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Asia Color Association Conference 2018
 
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมสีแห่งเอเชีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Asia Color Association Conference 2018 ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ด้านการวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม