ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.61 ถึงวันที่ 2 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือรักษาความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว