ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 26 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย
 
     
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย  ดังนี้

1. ตำแหน่งบริหารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - คณบดีสำนักวิชาจีนศึกษา
    - ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

2. ตำแหน่งบริหารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    - คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
    - คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    - คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
    - ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม