ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2018, Bangkok, Thailand
 
     
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2018, Bangkok Thailand โดยความร่วมมือระหว่าง Illinois State University, University of Essex, University of Missouri-St.Louis, College of the Holy Spirit Manila, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยน องค์ความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม