ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 6 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น
 
     
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคใต้ ชั้น 2 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการใช้งานระบบ GISTDA Portal ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในท้องถิ่น และนิสิต นักศึกษา และผู้สใจในภูมิภาคฯ ภาคใต้ จำนวน 30 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม