ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์ รุ่นที่ 3
 
     
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการผู้ใช้สัตว์ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้สถิติได้อย่างถูกต้องสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม