ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 13 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุก/รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
 
     
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุก/รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้พร้อมปฏิบัติการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกฎหมายรอง ตลอดจนกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งล้วนสำคัญยิ่งต่อการเดินหน้าภายใต้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม