ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 
     
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

กรอบการวิจัย
1. ระบบอาวุธทางบก
2. ระบบการติดต่อสื่อสาร
3. ระบบเฝ้าตรวจสนามรบ
4. อุปกรณ์ประจำกาย
5. หุ่นยนต์ทางทหาร
6. การแพทย์ทหาร

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการ : ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม