ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
 
     
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ของนักวิจัย นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับนานาชาติ มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม