ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวการศึกษาต่อภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 6 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
     
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ระยะเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ด้านชีวสารสนเทศทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล 

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม