ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 7 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561
 
     
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารรี และส่งเสริมวรรณกรรม ประเภทร้อยกรองไทย ปลูกฝังความรักในมรดกไทย และยกระดับความรู้ ทักษะและมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษาด้านภาษาและวรรณกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม