ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถได้รู้แจ้ง เข้าใจ และเข้าถึงศาสตร์ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้รว่มน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ผ่านการเข้าชมนิทรรศการต่าง ๆ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม