ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.61 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม จำนวน 4 อัตรา
 
     
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ประเภทวิชาประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชามัณฑนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
2. ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมพื้นบ้าน จำนวน 1 อัตรา
3. ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาตันติภาษา จำนวน 1 อัตรา
4. ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ
ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภา โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปฅ
2) ประกาศนียบัตรเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3) ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

กำหนดรับสมัคร
: ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม