ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.61 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
     
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ
ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภา โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือดำรงตำแแหน่ทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2) ประกาศนียบัตรเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3) ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม