ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.61 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 21 อัตรา
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 21 อัตรา ดังนี้

สายวิชาการ
1. ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สายสนับสนุน
1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดสำนักงานอธิการบดี สังกัดกองกลาง จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.มรภ.ชม.) จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดศูนย์ภาษา จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักหอสมุด จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จนำวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัคร 

- ทางไปรษณีย์ : 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561
- ด้วยตนเอง : 15 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม