ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 2
 
     
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการปฏิรูประบบวิจัย โดยมีองค์ประกอบด้านการปฏิรูประบบวิจัย กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและกำลังดำเนินการ ทฤษฎีและเครื่องมือการจัดการตั้งแต่การออกแบบ จนถึง ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) รูปแบบการจัดหลักสูตรจะเน้น Active Learning Experience

รายละเอียดเพิ่่มเติม