ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 3 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
 
     
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ภายใต้เรื่อง สุขใจ วัยทำงาน (Mental Health in the Workplace) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ขององค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตวัยทำงาน และภาวะการเจ็บป่วยทางจิตเวชอื่น ๆ เป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรม/ผลงานวิชาการด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาโรคจิตเวชในวัยทำงาน และภาวการณ์เจ็บป่วยทางจิตเวชอื่น ๆ สร้างบรรยากาศและพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม