ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 21 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)
 
     
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงานของรัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมผ่านะรบบ NRMS และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดอบรม ดังนี้

- ครั้งที่ 1  วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561  สำหรับนักวิจัย
- ครั้งที่ 2  วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561  สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
- ครั้งที่ 4  วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
- ครั้งที่ 5  วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำหรับนักวิจัย
- ครั้งที่ 6  วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำหรับผู้ประสานหน่วยงานและผู้บริหารงานวิจัย
- ครั้งที่ 7  วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 สำหรับนักวิจัย
- ครั้งที่ 9  วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 สำหรับนักวิจัย
- ครั้งที่ 10  วันศุกร์ที่ 21 กัันยายน 2561 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช.3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ครั้งที่ 3  วันที่ 8 มิถุนยน 2561  สำหรับนักวิจัย
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ห้องบานบุรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 8  เดือนสิงหาคม 2561  สำหรับนักวิจัย
ณ หน่วยงานเครือข่ายในภูมิภาค


รายละเอียดเพิ่มเติม