ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 5
 
     
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการวิชาการ กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบริหารคณะคณาจารย์ และผู้มีความสนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารวิชาการในการบริหารหลักสูตรตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยสอดคล้องกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ในบริบทของอุดมศึกษาที่มาตรฐานระดับชาติและสากล และเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ และเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ อันนำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม