ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดฝึกอบรมหลักสูตร Modern Cuisine รุ่นที่ 1-8
 
     
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดฝึกอบรมหลักสูตร Modern Cuisine รุ่นที่ 1-8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากในสาขาอาชีพด้านการประกอบอาหารให้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น โดยกำหนดเปิดฝึกอบรม จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 30 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ดังนี้

- รุ่นที่ 1-2  ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561
- รุ่นที่ 3-5  ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561
- รุ่นที่ 6-8  ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม