ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 25 เม.ย.61 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป
 
     
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกำหนดกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ดังนี้

1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย


กำหนดส่งแบบเสนอโครงการ : ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม