ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 15 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา เชิญขวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2561
 
     
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา เชิญขวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2561

คุณสมบัติ
1. เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับปริญญาบัตรการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งอย่างน้อย 1 ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยบูรพา (ครอบคลุมถึงสมัยวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน)
2. มีความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานโดยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี ไม่มีความด่างพร้อยด้านจริยธรรม
3. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยบูรพา
4. ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพามาก่อน (ไม่นับรวมถึงรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากคณะ/วิทยาลัย/ส่วนงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา)

กำหนดส่งใบสมัคร : ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม