ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 10 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1