ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 27 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา
 
     
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนษยชน จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้ภาษาอังกฤษและการนำเสนอประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย จำนวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายละเอียดเพิ่มเติม