ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.61 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
 
     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลริมเพ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษา มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในสาขาต่าง ๆ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการวิจัย เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างนักวิจัยและระหว่างสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม