ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดหลักสูตรฝึกบรม Information Technology & Management Professional Training Program : ITM 2018
 
     
สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดหลักสูตรฝึกบรม Information Technology & Management Professional Training Program : ITM 2018 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบการทำงานในองค์กร การบริหารจัดการองค์กร การแก้ปัญหาธุรกิจ สายการผลิต หรือสายการบริการ และเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างผลิตภาพและผลิตผลสูงสุด รวมทั้ง สามารถลดต้นทุนของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดเพิ่มเติม