ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.61 ถึงวันที่ 4 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น
 
     
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Project Management Fundamental) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโครงการ และแนวทางหรือเทคนิคในการประยุกต์ใช้กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการดำเนินการโครงการ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม