ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.61 ถึงวันที่ 10 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018)
 
     
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยจากในและต่างประเทศได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ และเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จุดเกิดความร่วมมือ เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการทางธรณีฟิสิกส์ และจะได้นำองค์ความรู้ทีเ่กิดขึ้นไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศชาติต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม