ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.61 ถึงวันที่ 19 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
     
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัย

กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการ : 5 มีนาคม - 19 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม